Lieliska iespēja skolēniem!

Mācīties, izzināt, pētīt, uzzināt, apgūt, iemācīties un secināt ne tikai vienā mācību priekšmetā un klasē.

         Tāda lieliska iespēja šajā mācību semestrī bija ģimnāzijas 8.a klases skolēniem. Viņiem bija iespēja iejusties mežziņa profesijā un mēneša laikā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Skolēniem bija iespēja iepazīt mežu un mežkopību un izprast likumsakarības, kas valda dabā.

          Starpdisciplinārais temats “Pētījums mežā” izstrādāts sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertiem un AS “Latvijas Valsts meži”  profesionāļiem. Temats veidots kā mežziņa ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt mežaudžu krājas apjomus, to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, bija nepieciešams izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes. Pētnieciskā darba mērķis bija parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā, mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

Skolēni tika sadalīti četrās grupās, katrā grupā bija 6 dalībnieki. Kopā ar viņiem darbojās skolotājas Aija Brūna, Inese Sīpola un Irēna Roze, atbalstīja klases audzinātāja Inese Antāne. Skolotāji skolēnus iepazīstināja ar veicamajiem uzdevumiem, kuri tika sākti veikt klasē, bet pēc tam devāmies uz mežu, kur realitātē viss tika mērīts un pētīts.  Skolēni brauca uz mežu, kas atradās netālu no Kalvenes. Mežā 200 m attālumā viena no otras atrodas vienāda vecuma mežaudzes. Pēc pieejamās informācijas tika noskaidrots, ka viena no mežaudzēm ir vairāk kopta nekā otra. Lai noskaidrotu, kā meža retināšana ietekmējusi krājas pieaugumu, mikroklimatu un sugu daudzveidību mežaudzēs, skolēni devās izpētē. Šajās mežaudzēs katram bija savs laukums, kur darboties. Skolēni noteica atrašanās vietu, mērīja koku augstumu, diametru, iezīmēja parauglaukumu, kur noteica, kāda veida augi tur aug. Bija gandarījums, ka skolēni saprot, kas katram ir jādara, veiksmīgi darbojās komandā un pēc tam veica aprēķinus. Par visu procesu tika izveidota prezentācija, kur skolēni izdarīja secinājumus par visu pētīšanas procesu un sadarbību. Lai  gan darba bija daudz un darbošanās nopietna, skolēni ir gandarīti, ka viņiem bija dota šāda iespēja un pieredze, tāpēc liels paldies iesaistītiem skolotājiem, kuri ieinteresēja skolēnus un piedāvāja izmēģināt vienu no Latvijā piedāvātajām profesijām. Varbūt kāds no skolēniem arī vēlēsies ko dzīvē tādu darīt un būt saistīts ar meža pētīšanu.

      Šādas stundas dabā sniedz lielisku iespēju skolotājiem un skolēniem veidot sadarbību neformālā gaisotnē, ļaujot iepazīt vienam otru no citas puses. Prieks redzēt, kā skolēni kopā sadarbojas, lai nokļūtu līdz vienam mērķim – kā viņi savā starpā sadala atbildību, kā komunicē, palīdz cits citam, atbalsta cits citu. Prieks, ka bija iesaistīti arī vecāki, un tika sniegts profesionāls atbalsts skolēniem.

d.jpg dd.jpg f.jpg gg.jpg op.jpg pp.jpg rr.jpg yy.jpg