Grobiņas novada skolās notiks Karjeras nedēļa

No 8. līdz 12.oktobrim norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras laikā Latvijas skolās notiek pasākumi par karjeras vadības prasmēm, kā arī lielākajās Latvijas vidusskolās notiek diskusijas ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku - dažādu profesiju pārstāvju dalību, bet jaunāko klašu skolēnus  izglītojošām spēlēm iepazīst dažādas profesijas.

Par Karjeras nedēļu

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 47 Latvijas pilsētās un novados. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākumu programma 47 pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela, savukārt jaunumi sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un twitter.com/VIAA_LV.

            Grobiņas novada skolās Karjeras nedēļas laikā tiks realizēti 2 pasākumi:

sākumskolas klašu skolēni izspēlēs “Profesiju LOTO” un diskutēs par dažādās profesijās nepieciešamajām prasmēm,

Pamatskolas klašu skolēni dosies “Profesiju RALLIJĀ”, kurā apmeklēs  Grobiņas novada uzņēmumus.  Paldies Grobiņas novada Uzņēmēju kluba biedriem: SIA ZIBENSZEĻĻI, SIA GLT, SIA TOPO PROJEKTS, kuri atsaucās aicinājumam Karjeras nedēļas laikā uzņemt savos uzņēmumos Grobiņas novada skolu skolēnus.

Vidusskolu klašu jauniešiem ir iespēja piedalīties Kurzemes reģiona diskusijā “Vai vadi karjeru pats?”,  kura notiks 2018.gada 11.oktobrī plkst. 1200 Liepājas 6.vidusskolā.

 

D.Kundziņa, I.Mikuļska,

 

pedagogi karjeras konsultanti Grobiņas novadā.

Visu dokumentu lejupielādēt šeit!

Aicina iesniegt projektus

Grobiņas novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Grobiņas novada pašvaldība izsludina Grobiņas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš– 2018.gada 31.oktobris, plkst.17.00Grobiņas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 76, Grobiņā, LV – 3401.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 30.11.2018.

Projekta ieviešanas laiks - no 01.02.2019. līdz 31.07.2020., no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

Visu nepieciešamo dokumentāciju var redzēt šeit!

 

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Gulbe

63497965

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dzejas mēnesis Grobiņas ģimnāzijā

            Septembrī ģimnāzijā notika Dzejas dienām veltīti pasākumi.

            Lai ikviens skolēns sajustu dzejas iedvesmojošo spēku, latviešu valodas un literatūras skolotāji klasēs organizēja dzejas pastu. Skolēni klasesbiedriem rakstīja paši vai sameklēja piemērotu, tikai viņiem veltītu dzejoli, un pēc tam pastāstīja, kāpēc ir izvēlētas konkrētajam cilvēkam tieši tādas dzejas rindas.

            25.septembrī ģimnāzijas aktu zālē notika Dzejas dienu centrālais pasākums “Latviešu dzeja cauri gadsimtiem”, kurā 9.-12.klases parādīja savus sagatavotos priekšnesumus par dzejniekiem dažādos vēsturiskajos laikos Latvijā:

9.a klase par jaunlatvieti Juri Alunānu,

9.b klase par Eduardu Veidenbaumu,

9.c klase par Imantu Ziedoni,

10.a klase par Māru Zālīti,

10.b klase par Aleksandru Čaku,

11.a klase par Raini un Aspaziju,

12.a klase par mūsdienu moderno dzeju,

12.b klase par Jāni Sudrabkalnu.

            26.septembrī lasītavā notika ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošo darbu krājuma “ESUNTU.LV” atvēršanas svētki.

            Pēcpusdienā ģimnāzijā viesojās literāts Arvīds Deģis un “gaistošo dzejnieku” klubs ar muzikāli teatrālu uzvedumu “Uzburt mīlestību”.

            Paldies visiem, kuri organizēja, piedalījās, zīmēja, rakstīja, spēlēja, sadarbojās un dažādi citādi atbalstīja Dzejas dienas Grobiņas ģimnāzijā!

20180926_120917.jpg 20180926_120935.jpg 20180926_120958.jpg 20180926_121010.jpg 20180926_121517.jpg 20180926_121527.jpg 20180926_121538.jpg 20180926_121559.jpg

Foto: L.Urbāne

Karogi plīv...

Mūžīgi sirdīs ieslēdziet

Brīvības dienas skaistās,

Paceliet acis uz karogu!

Latvijas saule tur laistās.

Silts un saulains 21.septembra rīts dabā - tāds arī katrā sirdī ikvienam, kurš piedalījās svinīgā karogu pacelšanā. Skolu pagalmā lepni plīv Latvijas, Grobiņas novada un Eiropas Savienības karogi. Ik dienu tie atgādinās par piederību savai skolai, pilsētai un Eiropai.

21.septembris arī Olimpiskā diena, kad visi kopā vienojāmies kopīgā rīta vingrošanā.

007-IMG_3188.JPG 008-IMG_3189.JPG 009-IMG_3190.JPG 011-IMG_3192.JPG 019-IMG_3200.JPG 026-IMG_3207.JPG 027-IMG_3208.JPG 034-IMG_3215.JPG 038-IMG_3219.JPG 045-IMG_3226.JPG 046-IMG_3227.JPG 047-IMG_3228.JPG 053-IMG_3234.JPG 061-IMG_3242.JPG 064-IMG_3245.JPG 066-IMG_3247.JPG 067-IMG_3248.JPG 075-IMG_3256.JPG 076-IMG_3257.JPG 084-IMG_3265.JPG 086-IMG_3267.JPG 088-IMG_3269.JPG 089-IMG_3270.JPG 090-IMG_3271.JPG

Foto: G.Viļumsons

Mīļie skolēni!

Skola un klašu audzinātāji Jūs gaida, skatīt foto.  Es ticu, ka šis būs labākais mācību gads!

Direktore Laila

0209-01.jpg 0209-02.jpg 0209-03.jpg 0209-04.jpg 0209-05.jpg 0209-06.jpg 0209-07.jpg 0209-08.jpg 0209-09.jpg 0209-10.jpg 0209-11.jpg 0209-12.jpg 0209-13.jpg 0209-14.jpg 0209-15.jpg 0209-16.jpg 0209-17.jpg 0209-18.jpg 0209-19.jpg 0209-20.jpg 0209-22.jpg 0209-23.jpg 0209-24.jpg 0209-25.jpg

Mūsu labās emocijas un sajūtas

24. un 25. maijā 8.c un 7.b klases kopā ar audzinātājām Inesi Ķepali un Ingu Kažimiru-Brūderi un ğeogrāfijas skolotāju Aiju Brūnu devās izzinošā mācību ekskursijā. Eiropas projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, apmeklējām ražošanas uzņēmumu SIA " Saldus maiznieks" un VAS starptautisko lidostu "Rīga", lai iepazītos ar darba vidi, uzzinātu par uzņēmuma darbības virzieniem, ražoto produkciju un profesijām. Skolotāja Aija pievērsa skolēnu uzmanību ceļā apskatāmiem  dabas un vēstures objektiem. 25.maijā visas dienas garumā aktīvi piedalījāmies "ZZ čempionāta" fināla sacensībās. Novēlam katram izbaudīt tās labās sajūtas un emocijas, ko piedzīvojām šo divu dienu laikā! Paldies Grobiņas domei, Grobiņas ğimnāzijai un vecākiem par atbalstu! 

Inese Ķepale

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg IMG-20180524-WA0006.jpg IMG-20180524-WA0012.jpg IMG-20180524-WA0026.jpg IMG-20180525-WA0000.jpg IMG-20180528-WA0002.jpg IMG-20180528-WA0003.jpg IMG-20180528-WA0004.jpg